ഉദ്ധരിക്കുക

പ്രധാന താൾ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: പ്രധാന താൾ
  • എഴുതിയത്: ആയുർവേദ വിക്കി ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: ആയുർവേദ വിക്കി, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 8 സെപ്റ്റംബർ 2018 14:11 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 10 ജൂലൈ 2020 00:41 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: https://malayalam.ayurveda.wiki/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE&oldid=8
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 8
"https://malayalam.ayurveda.wiki/പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്